๐ รัน คาปาชิเตอร์-2 ขั้ว

แคปรัน, รันนิ่ง คาปาชิเตอร์

สำหรับสตาร์ทคอมเพรสเซอร์

ตามขนาดและรุ่นที่ใช้งาน

Visitors: 120,771