๐ รัน คาปาชิเตอร์-3 ขั้ว

แคปรัน / คาปาชิเตอร์ / รันนิ่ง / รัน คาปาชิเตอร์

ชนิด 3 ขั้ว สำหรับเครื่องปรับอากาศ แอลจี/LG

Visitors: 120,769